Köp- och leveransvillkor

Sommar Nettopool
Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen.

Beställning

Normalt hanteras alla beställningar via telefon eller via e-mail. Större beställningar skall av kund bekräftas via e-mail (godkänna offert/orderbekräftelse) innan de effektueras. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäls.

Priser

Alla priser som anges på vår hemsida samt i offert/orderbekräftelse är inkl. moms.

Betalningsvillkor
Villkor för betalning står angivna i offert/orderbekräftelse. Nettopool AB avgör betalningsalternativ.

Handpenning
10-25% handpenning: 90-75% faktura, 10dgr netto. Ofta vid större/dyrare poolpaket eller vid specialproducerade produkter, ex poolskydd/liner. Handpenning inbetalas snarast efter beställning. Notera att utlovad leveranstid gäller från det datum Nettopool AB registrerat inbetald handpenning på vårt konto alternativt mottagit bevis på att överföring skett (ex print screen/skärmdump av inbetalning). Övrig summa faktureras i förbindelse med att produkten lämnar vårt lager och skall då vara Nettopool AB tillhanda inom 10 dagar.

Faktura, 10dgr netto. 
Endast godkänd fakturakund. I de flesta tillfällen genomförs kreditprövning och vi förbehåller oss rätten att begära förskottsinbetalning. Faktura skickas i förbindelse med att produkt lämnar vårt lager. Summan skall vara Nettopool AB tillhanda inom 10 dagar, efter detta.

Leveranstid

Leveranstid står angiven i orderbekräftelsen. Nettopool AB eftersträvar alltid att leverera produkt inom utlovad tid. Vi vill dock göra uppmärksam på att vi inte ersätter kund för eventuella kostnader som uppstår (ex. hantverkare, vattenbilar, entreprenörer etc.) pga. sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara.
Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering och säkerställer att allt gods är korrekt och helt så att inga problem uppstår när det är dags för byggstart.
Delleverans.
Vid vissa tillfällen kan delleverans vara en praktisk lösning för kund. Exempel på detta är att poolstomme med ingjutningsdetaljer levereras för omgående byggstart och specialproducerad liner/poolskydd efterlevereras (3-7 veckors leveranstid). Notera att kostnad för extra försändelse, utöver offererad frakt, kan tillkomma samt att vi förbehåller oss rätten att delfakturera efter resp leverans.

Leverans

Leverans sker med av Nettopool AB vald speditör. Kostnad för frakt står specificerad i offert/orderbekräftelse. Vid större leveranser (ex poolpaket, poolskydd, sargsten, pooltak etc.) kontaktar transportör kunden på förhand för att ange datum och cirka tidpunkt för leverans. Det är på köparens ansvar att tillse att adress/telefonnummer som står angiven på offert/orderbekräftelse är korrekt, och att efter det att vi effektuerat ordern, följa upp leveransen med transportör, samt tillse att leveransen avhämtas/mottages på
avtalad plats samt till avtalad tidpunkt. Eventuella merkostnader för att lastbil inte kan komma intill angiven adress (ex dålig väg, ej möjlighet för att vända/parkera etc.) eller att mottagare inte finns på plats vid avtalad tidpunkt, täcks av kund och efterfaktureras.
Vissa leveranser måste lossas för hand alternativt med truck (om detta finns tillgängligt). Detta gäller bl. a poolskydd, Poolpaket Thermo (i vissa tillfällen) och pooltak. Ansvar för lossning vilar då hos kund. Vid handlossning behövs minimum två personer samt hammare/kofot och kniv/sax (10-20min). Vid leveranstidpunkt skall kund/mottagare visuellt inspektera försändelsen för ev. transportskador. Vid ev. skada skall chaufför göras uppmärksam på detta samt att skadan skall noteras på fraktsedel (transportörens exemplar). Vi rekommenderar även att, om möjligt, fotografera skadan innan chauffören lämnar. Leveransen skall inventeras av kund inom en vecka efter leverans. Eventuella avvikelser från plocklista/översikt skall omedelbart reklameras/anges till Nettopool AB kundservice via mail.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres (ex liner, poolskydd). Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund, fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att beställningen är packad samt transport är bokad. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i de fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår producent.

En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss via e-mail så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall där varor man beställt ej kan nyttjas på avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 25% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Specialproducerade produkter, så som bland annat liners och poolskydd, kan ej ändras, avbeställas returneras eller bytas efter att kund bekräftat beställningen.

Garantier

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen (gäller ej delar som byts ut på garanti). Om produkten modifierats gäller inte garantin. Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet.

Säljarens ansvar är begränsat till reparation och leverans av defekt del alternativt leverans av ny del. Om inte annan överenskommelse föreligger, svarar köparen för fraktkostnad till leverantör, demontering av defekt detalj och återmontering av utbytt eller reparerad enhet.

Garantin omfattar ej slitagedelar såsom exempelvis packningar, axeltätningar, glödlampor o dyl. Ej heller omfattas skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, för hög temperatur, eller felaktigt klor-, salt-, alkanitet- eller pH värde över längre perioder. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel, eller liknande.
I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador, kringkostnad vid demontering/montering eller förluster för köparen.

På vissa produkter lämnar vi en förlängd produkt/materialgaranti utöver lagstadgad garanti/reklamationsrätt. Nettopool ABs ansvar är i dessa tillfällen begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, ev. demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del och ev. kringkostnader runt detta, om inte annan överenskommelse föreligger, med Nettopool AB.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, om identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara./

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparensom skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, om identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Returer/Ej uthämtad vara

Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 %. Returfrakt betalas av kund. Returer måste returneras i oskadat originalemballage. Specialbeställningar (ex. liner med specialmått) kan ej returneras.
OBS! Returnerade varor skall skickas med företagspaket. Vi har ej möjlighet att hämta ut gods som skickats till utlämningsställen. Vid beställning som ej hämtas ut (eller vägras mottag) faktureras fraktkostnad (tur/retur) samt returavdrag a´25% av orderns värde. Specialproducerade produkter (ex liner, poolskydd) faktureras till fullo.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Skadestånd – ersättning
Nettopool AB ersätter inte kostnader som uppstår för kund (ex. hantverkare, vattenbilar, markentreprenörer osv.) vid ev. sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara. Ej heller kostnader för direkta eller indirekta skador, följdskador, kringkostnad vid demontering/montering eller förluster för köparen.
Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering och säkerställer att alla produkter är korrekt samt hela så att inga problem uppstår vid monteringen.

Allmänt

Vid köp av sargsten så kan dessa behöva tillpassas/kapas/giras för bästa passform (Gäller framför allt vid udda diametrar, trappa samt midja på Opal/Agat Åttan). Sargsten av betong kan avvika i färg/nyans (både från fotografi på vår hemsida samt mellan produktionstillfälle), då många parametrar så som ex luftfuktighet påverkar slutresultatet under härdningen.

© Nettopool AB 2020